แบบบ้าน

แบบบ้าน TS-02

แบบบ้าน TS-07

แบบบ้าน TS-10

แบบบ้าน TS-14

แบบบ้าน TS-17

แบบบ้าน TS-20

แบบบ้าน TS-23

แบบบ้าน TS-26

แบบบ้าน TS-29

แบบบ้าน TS-32

แบบบ้าน TS-35

แบบบ้าน TS-38

แบบบ้าน TS-03

แบบบ้าน TS-08

แบบบ้าน TS-12

แบบบ้าน TS-15

แบบบ้าน TS-18

แบบบ้าน TS-21

แบบบ้าน TS-24

แบบบ้าน TS-27

แบบบ้าน TS-30

แบบบ้าน TS-33

แบบบ้าน TS-36

แบบบ้าน TS-39

แบบบ้าน TS-06

แบบบ้าน TS-09

แบบบ้าน TS-13

แบบบ้าน TS-16

แบบบ้าน TS-19

แบบบ้าน TS-22

แบบบ้าน TS-28

แบบบ้าน TS-31

แบบบ้าน TS-34

แบบบ้าน TS-37

แบบบ้าน TS-40